top of page

רשימה חדשה:

ירחון הסניגור, "הערות על שיח הזכויות ושיח הראיות בהליך הפלילי", דבריו של פרופ' קנת מן בטקס לכבודה של שנת ה- 25 לסנגוריה הציבורית.
bottom of page